Zorzi Restaurant & Bar, New York, NY
       
     
Zorzi Restaurant, New York, NY
       
     
Zorzi Restaurant, New York, NY
       
     
Zorzi Restaurant, New York, NY
       
     
Zorzi Restaurant, New York, NY
       
     
Zorzi Restaurant & Bar, New York, NY
       
     
Zorzi Restaurant & Bar, New York, NY

Designed by UBIS Architects, Italy

Zorzi Restaurant, New York, NY
       
     
Zorzi Restaurant, New York, NY
Zorzi Restaurant, New York, NY
       
     
Zorzi Restaurant, New York, NY
Zorzi Restaurant, New York, NY
       
     
Zorzi Restaurant, New York, NY
Zorzi Restaurant, New York, NY
       
     
Zorzi Restaurant, New York, NY